• Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Internetowego

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest "SzopA Aneta Hryncyszyn-Filipek" z siedzibą w Oświęcimiu 32 – 600, ul. Grojecka 22, NIP: 5491990031 REGON: 386225205, adres e – mail:biuro@szopameblenaturalne.com, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Sklep internetowy („Sklep”) działający pod adresem: www.szopameblenaturalne.com prowadzony przez Aneta Hryncyszyn-Filipek prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”).

Kupujący może kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym: 
Oświęcim 32 – 600, ul. Grojecka 22 lub pod adresem poczty elektronicznej: biuro@szopameblenaturalne.com lub pod numerem telefonu: 603874331.

Ceny wszystkich widocznych na stronie Sklepu towarów są cenami brutto.

Informacje na stronie Sklepu stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronie Sklepu. Cena oraz opis towaru stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Administratora do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia na „oczekuje na realizację”.

Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz objęte są gwarancją producenta.

 • 2 Tryb składania zamówienia i prawo odstąpienia od umowy

Zamówienia w Sklepie można dokonywać:

- poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu,

- telefonicznie – dzwoniąc pod numer 603874331 (koszt rozmowy według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: biuro@szopameblenaturalne.com

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych umożliwiających jego weryfikację oraz weryfikację odbiorcy towaru, w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy towaru oraz adresu e-mail Kupującego i jego telefonu kontaktowego.

Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa uważana jest za zawartą.

Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: „SzopA” Aneta Hryncyszyn-Filipek 32 – 600 Oświęcim, ul. Grojecka 22, może to także zrobić drogą mailową na adres: biuro@szopameblenaturalne.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, wg poniższego wzoru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- ADRESAT: SzopA Aneta Hryncyszyn-Filipek ul. Grojecka 22, 32-600 Oświęcim, tel.: 603874331,

e-mail: biuro@szopameblenaturalne.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):.................................... ,

- Data zawarcia umowy/odbioru(*):........................................................................ ,

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/nazwa firmy(*): ................................................... ,

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej): .................................. ,

- Data: ..................................... .

(*)- Niepotrzebne skreślić.

Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres Sprzedającego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

Kupujący zobowiązany jest dostarczyć zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar w stanie kompletnym oraz zobowiązany jest należycie ten towar zabezpieczyć w czasie transportu zwrotnego, tak aby towar nie został uszkodzony. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedającemu za co Kupujący ponosi odpowiedzialność przysługuje prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania na zasadach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w przypadku umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • 3 Płatności

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

W Sklepie istnieją różne formy płatności: pobranie, przelew, gotówka, płatność kartą, płatność elektroniczna, raty dodatkowo są one dostępne i widoczne na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Formy płatności".

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Alior Raty"

 

Momentem zapłaty przy płatności przelewem jest chwila uznania rachunku bankowego Sprzedającego całą kwotą wynikająca z zamówienia, przy płatności karta płatniczą/kredytową moment pozytywnej autoryzacji karty płatniczej/kredytowej jeżeli płatność dokonywana jest w siedzibie Sprzedającego oraz chwila zapłaty w kasie Sprzedającego przy płatności gotówką w siedzibie.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić całość ceny, będącą wynikiem ceny zakupu towaru powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

Koszty transportu określone są na stronie internetowej Sklepu indywidualnie dla każdego towaru.

Zapłata kompletnej ceny (w tym ceny dostawy za towar) jest warunkiem wydania towaru Kupującemu.

 • 4 Wysyłka towaru
 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych ubezpieczoną przesyłką (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru Kupującemu lub upoważnionej przez niego osobie w siedzibie.
 2. Kupując towar Nabywca udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z firmą kurierską czy spedycyjną na dostarczenie przesyłki.
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu oraz zostaje każdorazowo potwierdzony z Klientem przy składaniu Zamówienia.
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt dostawy towarów widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu w potwierdzeniu realizacji zamówienia.
 7. W momencie przyjęcia/odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od momentu przyjęcia/odbioru towaru, towar staje się własnością Kupującego.
 8. Maksymalny czas realizacji dostawy to 14 dni roboczych.
 • 5 Gwarancja

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej klientowi indywidualnemu to 24 miesiące, a w przypadku firm to 12 miesięcy. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument zakupu tj. paragon lub Faktura Vat (dokument gwarancyjny). Regulamin sklepu określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Regulamin zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta czas trwania i uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że przedmiot jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad użytkowania i konserwacji.
- systematyczne czyszczenie i konserwacja mebli środkami do tego przeznaczonymi

- utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu (15-27 st.C.)

- utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu (40-60 %)
- użytkowanie wyrobu w warunkach przeciętnego oświetlenia sztucznego i naturalnego

 

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie (tzw. wady ukryte).

Gwarancja nie obejmuje:
- nierównomierne wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału,

Za wady  nie zostaną uznane:

 • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla
 • uszkodzeń wynikających z naturalnej pracy drewna (pęknięcia)
 • właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału oraz ręcznej produkcji.
 • naturalne różnice w odcieniu drewna
 • widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej
 • drewna)
 • niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel - element anatomicznej budowy drewna)
 • niewielkie zaprawki ubytków w drewnie
 • dopuszczalne różnice  w wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych  +/- 2 cm
 • zapach drewna jako naturalna cecha użytego do produktu materiału .
 • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu produktu ( np., meble ustawione bezpośrednio przy otwartym kominku, meble ustawione bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych.
 • uszkodzenia produktów powstałe przez ustawienie na nich gorących oraz zimnych przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi, lub narażone na długotrwały kontakt z wodą.
 • uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 40% oraz większej niż 60 % (przy niskiej wilgotności powietrza mogą nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia drewna, związane ze skurczami drewna natomiast przy wilgotności powietrza powyżej 60% mogą nastąpić uszkodzenia mebli np, pęknięcia i odkształcenia.
 • naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia ( np. zarysowania) 
 • uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania)
 • meble,  na które zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad i uszkodzeń.
 • mebli zakupionych w cenie promocyjnej lub przecenionych.
 • drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć. Uszkodzenia wynikające z długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.                                                                                                                                                                            

Wyłączenia z gwarancji
Utrata uprawnień  gwarancyjnych następuje w przypadkach: 

 • czyszczenia i konserwacji środkami innymi niż przewidziane
 • braku  czyszczenia i konserwacji wyrobu skutkująca jego widocznym zaniedbaniem i zanieczyszczeniem.
 • montażu niezgodnego z  przeznaczeniem
 • użytkowania mebla w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 10 °C lub powyżej 30 °C
 • użytkowania mebla w pomieszczeniu o wilgotności powietrza poniżej 40% lub powyżej 60%
 • zalania mebla woda lub inna cieczą
 • użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem
 • zabrudzenia
 • stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji
 • stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu lub przenoszenia mebli przez Klienta
 • zbyt intensywnego oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym
 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta
 • uszkodzeń  mechanicznych (np. rysy, obicia)

 

Gwarant nie odpowiada za straty moralne, materialne, utracone zarobki lub inna postać utraconych korzyści poniesionych przez nabywcę wyrobu w związku z ewentualna wadą zakupionego produktu.

 

Zasady użytkowania i konserwacji

Meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza  40%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)

Meble wykonane z drewna, mimo swej odporności na wilgoć, nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi i zimnymi przedmiotami.

W przypadku zalania substancją płynną (np. wodą) meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie.

Do czyszczenia mebli nie należy używać wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących

Do konserwacji mebli lakierowanych należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni lakierowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.

Meble nie lakierowane czyścić na sucho.

W przypadku mebli ręcznie malowanych do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych ani wody. Czyścić na sucho.

Przedmioty dekoracyjne przeznaczone  są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 40%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)

Przedmioty dekoracyjne, meble czyścić ręcznie. Nie należy używać środków chemicznych. Nie eksponować na słońcu ani nie narażać na kontakt z wodą  - Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał.

Przedmioty dekoracyjne oraz meble wykonane z materiałów naturalnych takich jak rattan, hiacynt wodny, trawa morska, liście bananowca, drewno teakowe należy chronić przed działaniem promieni UV oraz wilgoci. Meble wykonane z rattanu powinny znajdować się pod zadaszeniem, konserwowane poprzez stosowanie dedykowanych preparatów ochronnych.

 • 6 Reklamacje, zwroty

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy (towaru) bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

Jeżeli po odbiorze towaru (czyli po przejściu własności) na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (dotyczy towarów objętych gwarancją),

- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady

 

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres: SzopA Aneta Hryncyszyn-Filipek ul. Grojecka 22, 32-600 Oświęcim;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@szopameblenaturalne.com;

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Do formularza reklamacyjnego należy załączyć dowód zakupu towaru w postaci paragonu fiskalnego albo faktury.

Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika chyba, że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inny sposób na ustalenie istnienia i rodzaju zgłaszanych przez Kupującego wad.

Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego 
o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub (jeśli kupujący jest konsumentem) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego albo o mediację przed tym sądem.

 • 7 Postanowienia końcowe

Zasady „Polityki Prywatności” umieszczone są na stronie internetowej Sklepu i wskazują one jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji Sprzedający może korzystać.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

Klient podczas użytkowania Sklepu wyraża zgodę na używanie plików cookies, więcej szczegółów w zakładce "Polityka prywatności" na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedający zastrzega, że umieszczone na stronach Sklepu zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu.

Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://szopameblenaturalne.com/news/n/185/Regulamin-sklepu

 oraz w wersji pisemnej w siedzibie: Oświęcim 32-600, Ul. Grojecka 22.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą publikowane w postaci tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu wraz ze szczegółową informacją o zmianach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 (trzech) dni od chwili udostępnienia nowego ujednoliconego zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 31 Sierpnia 2023 roku 
i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

 • 9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów w szczególności zdjęć i opisów towarów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 

 • Sklep zamknięty

Sklep online już wkrótce w nowej odsłonie.