• Zwroty i reklamacje

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres: SzopA Aneta Hryncyszyn-Filipek ul. Grojecka 22, 32-600 Oświęcim;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@szopameblenaturalne.com;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Do formularza reklamacyjnego należy załączyć dowód zakupu towaru w postaci paragonu fiskalnego albo faktury.

Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika chyba, że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inny sposób na ustalenie istnienia i rodzaju zgłaszanych przez Kupującego wad.

Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

  • Sklep zamknięty

Sklep online już wkrótce w nowej odsłonie.